اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه)  مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ 

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15

اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مورخ: 1397/11/15