اساس نامه شرکت تعاونی خدمات رفاهی(کارفاه) مصوب مورخ:۱۳۹۴/۳/۲۶

 اساسنامه شرکت :

  شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، تهیه و تنظیم گردید و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم در ۵ فصل شامل ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره مورخ ۲۲/ ۰۱/ ۹۲ به تصویب رسیده است و درتاریخ ۲۲/ ۰۳/ ۹۲ تحت شماره ۴۴۰۳۲۹ شناسه و ملی ۱۰۳۳۰۸۷۹۱۲۰ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

  سهامداران شرکت :

  سهامداران اولیه شرکت خدمات رفاهی کارکنان سازمان در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰۰ نفر بوده که بر اساس مجمع عمومی واساسنامه شرکت به تصویب رسیده است . با اعلام فراخوان به کارکنان شاغل و بازنشستگان در ستاد و ادارات کل منابع طبیعی استانها بالغ بر ۷۰۰۰ نفر تا پایان سال ۹۵ عضو  این تعاونی شده اند، پیش بینی می گردد با توجه به اسقبال همکاران با جذب سهامداران جدید تعداد سهامداران شرکت تا ۱۲ هزار نفر افزایش پیدا کند.