هــیــات مــدیــره 

شماره تماس

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

شماره همراه

 

رضا میر صانعی

 

09124493371

 

منصور جعفر کریمی

 

09123368698

 

هبت اله سیفی

 

09124817190

 

افتخار السادات هادوی

 

09121548235

 

سیدرضا پور موسوی

 

09123151548

 

محمدرضا ابراهیمی

 

09125028716