کتاب آسمانی اسلام

چهارده قرن قبل ندای

«تعاونوا علی البروالتقوی»

را سر داد و

همه مومنان را به همکاری و همدلی در امورخیرورعایت تقوی فراخوانده است.

شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور (کارفاه)

سوابق شرکت:

  در دیماه سال  91 یک تفکر خدا پسندانه و انسان دوستانه در اذهان مدیران با سابقه و خوش فکر سازمان شکل گرفت و تشکیل یک شرکت تعاونی با سرمایه اعضا و با هدف کمک و مساعدت به کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان شکل گرفت. دراواخر همان سال ، این تشکل به اداره کل تعاون استان تهران منعکس شد و موافقت گردید.

  اعضای هیات موسس و اولین مدیران شرکت آقایان مهندس فرید صیدی نژاد (مدیر کل محترم وقت حوزه ریاست) ،آقای مهندس فضل اله کولانی ( مدیر کل محترم امور اداری) وآقای مهندس ناصر حیدری پوری ( معاون محترم وقت امور اداری) شرایطی را فراهم نموده و با فراخوان عمومی و استقبال 400 نفر از همکاران شاغل و بازنشسته ، مجمع عمومی شرکت در بهمن 91 برگزار و انتخاب هیات مدیره انجام گرفت و با پیگیری های هیات مدیره و انجام تشریفات قانونی و اداری در تاریخ 1392/3/22 این شرکت بطور رسمی ثبت گردید

   نام شرکت : 

  شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور (کارفاه)

  –         شناسه ملی : 1032087912

  –          تاریخ ثبت: 03/22 /1392  

  –         شماره ثبت: 440329

  –          محل ثبت : تهران

  –         نوع مالکیت : شرکت سهامی خاص ( تعاونی خدمات رفاهی)

  –    کارفاه  نمادی مختصر از نام شرکت است ، که از دو واژه ترکیبی از کلمات و نام شرکت (رفاهی  کارکنان ) گرفته شده ، و حرف «ر» دراین دو واژه مشترک می باشد .

  طبیعی است بعد ازانجام هرکار مثبتی ( رفاه ) ایجاد میشود و رفاه و آسایش درگرو انجام (کار)  و فعالیت خواهدبود.

 

  آرم وعلامت ثبت شده شرکت :

32323

  اساسنامه شرکت :

  شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور 1370 که ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، تهیه و تنظیم گردید و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم در 5 فصل شامل 52 ماده و 27 تبصره مورخ 22/ 01/ 92 به تصویب رسیده است و درتاریخ 22/ 03/ 92 تحت شماره 440329 شناسه و ملی 10330879120 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

  سهامداران شرکت :

  سهامداران اولیه شرکت خدمات رفاهی کارکنان سازمان در سال 1391 حدود 400 نفر بوده که بر اساس مجمع عمومی واساسنامه شرکت به تصویب رسیده است . با اعلام فراخوان به کارکنان شاغل و بازنشستگان در ستاد و ادارات کل منابع طبیعی استانها بالغ بر 7000 نفر تا پایان سال 95 عضو  این تعاونی شده اند، پیش بینی می گردد با توجه به اسقبال همکاران با جذب سهامداران جدید تعداد سهامداران شرکت تا 12 هزار نفر افزایش پیدا کند.