عکس های مرتبط با پروژه انزلی

قستمتی از محوطه پاکتراشی شده پروژه انزلی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضعیت فعلی مکان های تعیین شده برای مجتمع تفریحی در شمال شرق کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازدید کارشناسان گردشگری استان گیلان از پروژه انزلی (اردیبهشت ۹۵)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقشه اولیه برای پروژه انزلی