کویر نوردی (استان سمنان)

بسمه تعالی

مطلب به زودی ، بروز رسانی میگردد.

 با تشکر