۸
اردیبهشت
با سلام احتراما ، پیرو نامه ( داخلی 1867 ) 2136/ت/خ/97 مورخ 97/2/5 و اطلاعیه شماره 1836/ت/خ/97 مورخ 97/2/5 و نظر به محدودیت زمانی و هماهنگی های بعمل آمده و تسهیل در واریز پیش پرداخت برای ایجاد امکان سرمایه گذاری هر واحد آپارتمانی در پروژه قشم حداکثر تا تاریخ 97/2/10 علی الحساب مبلغ 60000000 ریال ( شصت میلیون ریال ) به شماره حساب 806191679 و...