۷
آبان
گزارش بر گزاری مجامع عمومی شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان  جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور  برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی  سالیانه نوبت دوم  شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان  جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور برابر  آگهی های  رسمی در روزنامه کثیر الانتشار  ونصب  درتابلو های دفاتر  سازمان واستانها   درروز دوشنبه مورخ 22/7/98 ساعت 30/9 صبح در سالن...