۱۲
تیر
احتراما ؛ باستحضارکلیه کارکنان محترم در سراسر کشور میرساند؛ پیرو هماهنگي بعمل آمده با هتل بوستان سرعین به منظور استفاده اعضاء محترم شرکت تعاوني خدمات رفاهي بدینوسیله نرخ استفاده از خدمات هتل به شرح جدول پیوست تقدیم حضور میگردد.