۲۷
شهریور
احتراما ؛ باستحضارکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی خدمات رفاهی میرساند؛ پیرو تفاهمنامه تسهیلات خرید کالا از شرکت شبکه همای(ارزش آفرینان ارگ همای)، به منظور استفاده شما سروران طبق تفاهمنامه ذیل قابل بهره برداری میباشد. تسهیلات خرید کالا با شرکت ارزش آفرینان ارگ همای صفحه_1 صفحه_2 صفحه_3