۵
تیر

بازدید مدیر عامل و هیئت مدیره از پروژه فاز ۵ مهرشهر کرج

بازدید مدیر عامل و هیئت مدیره از پروژه فاز ۵ مهرشهر کرج

[lbmn_commentscount]

بازدید مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارفاه از پروژه مجتمع مسکونی تجاری واقع در فاز ۵ مهرشهر کرج

[lbmn_postpagination]
[lbmn_commentscount]

Leave a Comment