×
شرکت تعاونی خدمات رفاهی (کارفاه) با معاون ، توسعه مدیریت و معاونین برنامه ریزی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری سراسر کشور در سالن .......
جناب آقای میرعماد مشاور محترم رئیس سازمان وجناب آقای سمیعی مدیرکل امور اداری سازمان از تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان وارائه گزارش فعالیتها توسط آقای ابراهیمی مدیر عامل تعاونی
بالا