×

شرایط فراخوان سرمایه گذاری در خرید سهام زمین  نشتارودفرم درخواست سرمایه گذاری در خرید سهام زمین  نشتارود


 


نقشه تفکیکی زمین های  نشتارود


 

نقشه تفکیکی درخواست سرمایه گذاری زمین

عکس و نقشه هوایی منطقه زمین مورد نظر


 

نقشه هوایی درخواست سرمایه گذاری زمین
فاصله با دریا و جنگل

فیلم هوایی محل زمین مشارکت درسرمایه گذاری زمین نشتارودشماتیک پروژه زمین نشتارود


بالا