×

نشست صمیمانه


نشست صمیمانه  جناب آقای میرعماد مشاور محترم رئیس سازمان وجناب آقای سمیعی مدیرکل امور اداری سازمان  از تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان وارائه گزارش فعالیتها توسط آقای ابراهیمی مدیر عامل تعاونی شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیز داری کشور ( کارفاه)


بالا