۱۲
تیر

تفاهم نامه با هتل بوستان سرعین

تفاهم نامه با هتل بوستان سرعین

[lbmn_commentscount]

احتراما ؛ باستحضارکلیه کارکنان محترم در سراسر کشور میرساند؛ پیرو هماهنگی بعمل آمده با هتل بوستان سرعین به منظور استفاده اعضاء محترم شرکت تعاونی خدمات رفاهی بدینوسیله نرخ استفاده از خدمات هتل به شرح جدول پیوست تقدیم حضور میگردد.

[lbmn_postpagination]
[lbmn_commentscount]

Leave a Comment